موخه

د کورنیو تولیداتو زیاتول، د سوداګرۍ د بیلانس د کسر کمول، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د بېوزلۍ کمول او د دوامدارې اقتصادي ودې تحقق.