هدف

  • طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور؛
  • تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور؛
  • توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی؛
  • ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت، تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه؛