د وزارت لیدلوری

اقتصادي ځان بسیاینه، ټولنیزه هوساینه، د اقتصادي زیربناوو پراختیا او د دوامدار کار خوندیتوب.