دیدگاه وزارت

خودکفایی اقتصادی، رفاه اجتماعی،توسعه ی زیربنا اقتصادی و تامین اشتغال پایدار؛