دیدگاه وزارت

رشد، انکشاف اقتصادی و اجتماعی به منظور تامین رفاه عامه و فقرزدایی.