اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک البسه بهاری و زمستانی کارمندان خدماتی وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 1402

press
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک البسه بهاری و زمستانی کارمندان خدماتی وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 1402