مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

press
مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

با توجه به مطالب ذیل اکیداً به توجه تمامی موسسات رسانیده میشود تا اسناد حمایوی هر پروژه خویش را که در مکتوب ذیل ذکر گردیده است، بابت سال های 2021 و 2022 را الی مدت (20) یوم اعتبار از تاریخ صدور مکتوب ذیل به وزارت اقتصاد ارسال نمایند، در غیر آن مسؤولیت بعدی به دوش موسسه خواهد بود.