معیاد یک ماهه برای گزارش دهی موسسات غیر دولتی:

press
معیاد یک ماهه برای گزارش دهی موسسات غیر دولتی:

اطلاعیه وزارت اقتصاد مبنی بر مکلفیت موسسات غیر دولتی به تاسی از مفاد ماده 31 قانون موسسات غیر دولتی و طرز العمل های امارت اسلامی افغانستان در خصوص فعالیت های موسسات غیر دولتی در روز نامه هیواد در تاریخ 26 شوال المکرم 1444 ه . ق و در روز نامه شرعیت به تاریخ 27 شوال المکرم 1444 ه . ق پیرامون میعاد یک ماه فرصت برای ارایه گزارش فعالیت یا عدم فعالیت موسسات غیر دولتی که گزارش فعالیت دو سال پی هم خویش را ارسال ننموده اند به زبان های ملی به نشر رسیده است .
وزارت اقتصاد با توجه  به  مطالب فوق از تاریخ نشر روزنامه که کتنگ اعلان آن ضم هذا میباشد، برای تمام موسسات اخبار مینماید، تا مکلفیت قانونی خویش را در قبال ارایه راپور فعالیت انجام ندادند و به مدت یک ماه  فرصت داده میشود تا گزارش فعالیت و یا عدم فعالیت سالهای  1400و 1401 خویش را هرچه عاجل ،  قبل از ختم معیاد تعیین شده در سیستم آنلاین ریاست انسجام موسسات بارگذاری نموده در مرکز به وزارت اقتصاد و در ولایات بر ریاست های اقتصاد ارسال نمایند.