اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات و پرزه جات مورد نیاز ایرکندیشن های وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 1402

press
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات و پرزه جات مورد نیاز ایرکندیشن های وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 1402