اعلان تدارکاتی البسه زمستانی مورد نیاز کارکنان خدماتی ذکور وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1401

press

Publish Date

Closing Date

بـــه : روزنامه محترم آرمان ملی !

اعلان تدارکاتی ذیل را در روزنامه خویش به روز شنبه مؤرخ 14/7/1401 به نشر سپرده ممنون سازند!

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک البسه زمستانی مورد نیاز کارکنان خدماتی ذکور وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1401

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G04

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه مربوطه را بطور رایگان در حافظه فلش (Flash memory) بدست آورده و آفر های خویش را طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و شرایط مندرج شرطنامه، ترتیب نموده و با تمام ضمایم آن طور سربسته، الی ساعت  10:00 قبل از ظهر روز  پنج شنبه مؤرخ 05/08/1401 به محل آفر گشایی ارائه نمایند. قابل یادآوری است که آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 22,000 بیست و دو هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت  10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه مؤرخ 05/08/1401 در منزل تحتانی، تعمیر وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر، مقابل وزارت امور خارجه، تدویر می گردد.

Documents

اعلان تدارکاتی البسه زمستانی مورد نیاز کارکنان خدماتی ذکور وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1401