تدارکات

د اقتصاد وزارت د پراختیایي او عادي بودیجې د قراردادونو لیست 

ګڼه

د پروژې نوم

د قرارداد شمېره

په افغانیو د قرارداد قیمت

د قرارداد د پیل نیټه

د قرارداد د پای نیټه

قراردادي شرکت

د قرارداد ډانلوډ

1

پروژه تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400 

MOEC-KBL-1400-NCB-G01

1,700,000

1400-2-19

1400-4-1

شرکت تجارتی عصر کابل شمال 

 لینک مستقیم

2

پروژه تدارک مواد خوراکه کودکستان محل کار وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

MOEC-KBL-1400-NCB-G07

499,502

1400-2-12

1400-4-1

شرکت خدمات لوژستیکی رنگینه خورشید

لینک مستقیم

3

ترمیمات و پرزه جات ایرکندیشن های وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400 

MOEC-KBL-1400-NCB-NCS02

480,000

1400-2-12

1400-9-30

شرکت خدمات لوژستیکی رنگینه خورشید

لینک مستقیم

4

تدارک فلترباب،روغنیات،بطری و تایر وسایط مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

MOEC-KBL-1400-NCB-G05

2,273,467

1400-2-12

1400-4-5

شرکت خدمات لوژستیکی رنگینه خورشید

لینک مستقیم

5

تدارک رنگهای پرنتر،تونر های ماشین فوتوکاپی،سرویس رنگها و ماشین های فوتوکاپی بابت سال مالی 1400

MOEC-KBL-1400-NCB-G02

1,674,010

1400-2-31

1400-9-30

شرکت خدمات لوژستیکی کابورا

لینک مستقیم

6

تدارک البسه کارکنان خدماتی مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400 

MOEC-KBL-1400-NCB-G08

934,500

1400-2-16

1400-4-25

شرکت خدمات لوژستیکی قلعه بلند فردا

لینک مستقیم

7

تدارک پرزه جات وسایط نقلیه مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

MOEC-KBL-1400-NCB-G06

7,356,510

1400-1-12

1400-9-30

شرکت تجارتی نوی عثمان شیرزی لمیتد 

لینک مستقیم

8

حفره چاه های جذبی آب باران،ساخت آهن پوش آشپزخانه ...

MOEC-KBL-1399-NCB-W01

3,614,430

1400-1-26

1400-4-24

شرکت ساختمانی و خدمات انجنیری مسعود سازگار 

لینک مستقیم

9

به کرایه گیری یک دربند حویلی جهت بودباش مقام وزارت اقتصاد

MOEC-KBL-1400-SS-NCS01

1,440,000

1399-10-1

1400-9-30

رهنمای معاملات عمران حمیدی

لینک مستقیم

10

تدارک مواد تنظیفاتی، مصرفی و غیر و مصرفی جهت حفظ و مراقبت تعمیر های وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

MOEC-KBL-1400-NCB-G09

1,691,630

1400-02-28

1400-09-30

شرکت خدمات لوژستیکی و کرایه دهی وسایط یورک استار 

لینک مستقیم

11

تدارک وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز وزات اقتصاد بابت سال مالی 1400 

MOEC-KBL-1400-NCB-G04

4,044,350

1400-3-1

1400-4-23

شرکت خدمات انیترنیتی آی سی تی افغان سایبر 

لینک مستقیم

12

تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399                                

MOEC-KBL-99-NCB-G01

2,120,266

28-2-1399

30-9-1399

شرکت لوژستیکی برادران نور

 لینک مستقیم

13

 تدارک رنکهای پرنتر ماشین های فوتوکاپی                     مورد نیاز وزارت اقتصاد                           

 MOEC-KBL-99-NCB-G02

 1,558,250

 28-2-1399

 30-9-1399

 شرکت لوژستیکی کابورا

 لینک مستقیم

14

 تدارک سه نوع تیل،گازمایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

 MOEC-KBL-99-NCB-G03

 12,338,500

 9-4-1399

 30-9-1399

 شرکت لوژستیکی زمرد شمال

 لینک مسقیم

15

 تدارک یک دربند حویلی جهت بود باش مقام وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

 MOEC-KBL-99-SS-NCS01

 1,440,000

 1-10-1398

 30-9-1399

 نصیر احمد

 لینک مسقیم

16

تخلیه چاه های فاضلاب تعمیرهای وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

 MOEC-KBL-99-NCB-NCS03

 942,840

 27-2-1399

 30-9-1399

 شرکت ساختمانی گلبدین حکیمی

 لینک مستقیم

17

 تدارک فلترباب، روغنیات و بطری وسایط مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

 MOEC-KBL-99-NCB-G04

 1,559,864

 7-4-1399

 30-9-1399

 شرکت تجارتی افغان چینی کابل

 لینک مسقیم

18

 تدارک مواد خوراکه مورد نیاز کوکستان محل کار وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

 MOEC-KBL-99-NCB-G06

 395,554

 16-5-1399

 30-9-1399

 شرکت تجارتی شمس بیات

 لینک مستقیم

19

 تدارک یازده قلم تجهیزات مورد نیاز پروژه تقویت بنیادی

 MOEC-KBL-99-NCB-G010

 3,322,017

 26-7-1399

 19-8-1399

 شرکت مدثر فاضل لمیتد

 لینک مستقیم

20

 تدارک البسه برای کارکنان خدماتی وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

 MOEC-KBL-99-NCB-G09

 995,575

 6-8-1399

 30-9-1399

 شرکت تجارتی کویت استار

 لینک مسقیم

21

تدارک 1stm انترنت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399 

NPA-CUID-98-NCS-36

 6,960,000

 1-10-1398

 30-9-1403

 شرکت خدماتی افغان تیلی کام

 لینک مسقیم

22

 تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سالی مالی 1398

 MOEC-KBL-98-NCB-G02

 8,506,337

 22-2-1398

 30-9-1398

 شرکت تجارتی عصر کابل شمال

 لینک مستقیم

23

 تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

 MOEC-KBL-98-NCB-G01

 10,933,200

 9-3-1398

 30-9-1398

 شرکت تجارتی و لوژستیکی زمرد شمال

 لینک مستقیم

24

 تدارک فلترباب، روغنیات و بطری وسایط مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

MOEC-KBL-98-NCB-G03

 1,176,532

 20-12-1397

 30-9-1398

 شرکت لوژستیکی برادران نور

 لینک مستقیم

25

 تدارک فرنیچر دفترکاری مقام وزارت

 MOEC-KBL-97-SS-W013

 2,798,522

 21-12-1397

 22-2-1398

 شرکت صنایع دستی یونیک دیزاین

 لینک مستقیم

26

 تدارک فرنیچر مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

MOEC-KBL-98-NCB-W03

 1,895,700

 4-8-1398

 30-9-1398

 شرکت نوی زینت فرنیچر

 لینک مستقیم 

27

 تدارک سنگ های آهن کانکریتی در مقابل تعمیر شهرنو وزارت اقتصاد

MOEC-KBL-98-SS-W04

 885,173

 2-7-1398

 14-7-1398

 شرکت ساختمانی اطلس تندیس

 لینک مستقیم

28

 اعمار تصفیه خانه فاضلاب، تعدیل اتاق به کودکستان و ساخت اتاق محافظین امنیتی وزارت اقتصاد

 MOEC-KBL-98-NCB-W02

 3,487,035

 24-4-1398

 15-10-1398

 شرکت ساختمانی افغان تلینتدو مین

 لینک مستقیم

29

 به کرایه گیری یک دربند حویلی جهت بود و باش مقام وزارت بابت سال مالی 1398

 MOEC-KBL-99-SS-NCS01

 1,440,000

 1-10-1397

 30-9-1398

 نصیراحمد

 لینک مستقیم

30

 تدارک 1stm انترنت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

  MOEC-KBL-98-SS-NCS02

 4,991,184

 1-1-1398

 30-9-1398

 شرکت خدماتی افغان تیلی کام

 لینک مستقیم

31

 تدارک سه نوع تیل، گازمایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-NCB-G01

 13,352,000

 23-12-1396

 29-12-1397

 شرکت تجارتی و لوژستیکی زمرد شمال

 لینک مستقیم

32

 تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد نیاز وزارت اقتصادسال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-NCB-G02

 4,958,866

 23-12-1396

 30-9-1397

 شرکت تجارتی ساحل هجران

 لینک مستقیم

33

 تدارک 30 قلم فلترباب و روغنیات مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-NCB-G03

 354,600

 23-12-1396

 30-9-1397

 شرکت تجارتی صدیق احمدی

 لینک مستقیم

34

تدارک مواد تنظیفاتی، غذایی و سایر مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-NCB-G04

 4,064,020

 17-2-1397

 30-9-1397

 شرکت سمیع الله فهیم لیمتد

 لینک مستقیم

35

 ساخت لفت و تعمیرات دفاتر منزل پنجم ساختمان پنچ منزله

 MOEC-KBL-97-NCB-W03

 2,771,075

 4-2-1397

 4-2-1398

 شرکت ساختمانی زاهد مصور

 لینک مستقیم

36

 استندردسازی کودکستان، ساخت اتاق آرشیف و اتاق محافظین

 MOEC-KBL-97-NCB-W07

 5,065,800

 14-7-1397

 25-1-1398

 شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین

 لینک مستقیم

37

 ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد

MOEC-KBL-96-NCB-W04

 18,032,853

 13-9-1396

 18-9-1397

 شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین

 لینک مستقیم

38

 اتخاذ تدابیر امنیتی تعمیرهای وزارت اقتصاد

 MOEC-KBL-97-LCB-W04

 3,692,783

 9-5-1397

 24-11-1397

 شرکت ساختمانی وطنوال

 لینک مستقیم

39

تدارک یک پایه جنراتور 400kva مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-NCB-G05

 4,372,650

 19-8-1397

 30-9-1397

 شرکت لوژستیکی آریانا اسکای ویز

 لینک مستقیم

40

 تدارک یازده قلم تجهیزات ای تی مورد نیاز ریاست اقتصاد ولایات بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-NCB-G07

 14,435,600

 19-8-1397

 10-10-1397

 شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل

 لینک مستقیم

41

 تدارک یک دربند حویلی جهت بودباش مقام وزارت بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-SS-NCS01

 1,320,000

 1-11-1396

 30-9-1397

 نصیراحمد

 لینک مستقیم

42

 تدارک 1STM انترنت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397

 MOEC-KBL-97-SS-NCS02

 1,663,728

 23-7-1397

 30-9-1397

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

 لینک مستقیم