اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی مبنی بر عدم جانبداری موسسات غیر حکومتی در روندهای انتخاباتی

sediqi
اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی