ماموریت

وزارت اقتصاد منحیث یک اداره‌ی مسلکی و تخصصی در ساختار دولت، مسئولیت هم‌آهنگی و انسجام بهتر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در سطح کشور به عهده دارد، این وزارت در راستای تحقق اهداف انکشافی، رفاه عامه و فقرزدایی فعالیت مینماید.