اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 1402

press
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد از بابت سال مالی 1402

آخرین اطلاعیه ها

بازگشت به اطلاعیه ها