اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد تبلیغاتی برنامه اشتغال زائی

sediqi

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد تبلیغاتی برنامه اشتغال زائی

 

شماره

نام قرارداد

کود نمبر قرارداد

نام داوطلب برنده

قیمت اعطا شده

تاریخ نشر

تاریخ ختم

1

Public Awareness Material for Ez-kar project

AF-EZ-KAR-MOEC-PIU-200283-NC-RFP

Kapul Production Company, D-27635

8,784,800 AFN

20 جنوری 2021

2 فبروری 2021

 

Documents

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد تبلیغاتی برنامه اشتغال زائی

آخرین اطلاعیه ها

بازگشت به اطلاعیه ها